Правила и Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ
за ползване на сайта play.7777.bg
и участие в хазартни игри

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящите Общи условия (Правила) уреждат използването на сайта play.7777.bg  във връзка с участието в различните разновидности на ИГРИТЕ на НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ, които се провеждат онлайн на сайта play.7777.bg (сайта), от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД, ЕИК 202789144, със седалище и адрес на управление в гр. София 1000, район „Оборище”, ул. „Московска” №43, съгласно разрешенията издадени  от Държавната комисия по хазарта.
1.2. „Оnline ИГРИТЕ на НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” по смисъла на настоящите Правила включват всички разновидности на хазартни игри, достъпни за игра на сайта play.7777.bg.
2. Навсякъде в настоящите Правила дефинираните в тази точка думи и изрази, ще имат следното значение:
2.1. „Правилата” са настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на сайта play.7777.bg и участие в хазартни игри.
2.2. „Участник” е всяко физическо лице, регистрирано за участие в оnline ИГРИТЕ на НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ по реда на раздел II от настоящите Правила.
2.3. „Идентификационни данни” са данните, включително личните данни на участника, които последният е предоставил при регистрацията си за участие по реда на раздел II от настоящите Правила, в зависимост от избраната регистрационна форма, както и данните, удостоверяващи неговия залог, които служат за достъп на участника до регистрирания акаунт, или на служителите в платежна институция при идентификация(в т.ч. и верификация) на участника, с оглед приемане на залози и изплащане на печалби за оnline ИГРИТЕ.
2.4. „Идентификация на участника” е разпознаването му/асоциирането му от системата с регистрирания от него акаунт, чрез лично въведени от участника или предоставени от него на служител в платежна институция идентификационни данни, с цел осъществяване на успешен достъп до този акаунт, предоставяне на залог за участие и/или изплащане на печалба от оnline ИГРИТЕ, както за верификация на вече създаден акаунт, включително предоставяне от участника на служител в платежна институция на документа му за самоличност с цел проверка за съответствие на тези данни.
2.6. „Верификация” е идентификационна процедура (форма на идентификация на участника), чрез която сметката към съответния акаунт се асоциира от Системата с конкретен участник, който установява правото си на достъп до нея и правото да получава суми и печалби, посредством въведените от него данни и кодове, предоставени му автоматично от Системата за конкретната цел.  Процедурата по верификация изисква но не се ограничава до предоставяне на цветно копие от документ за самоличност, а при теглене на суми от сметката, се предоставя копие от дебит/кредитната картата, с която е направен депозит по сметката. При успешно извършена верификация, участникът получава потвърждение на посочения от него при регистрацията email или мобилен телефонен номер.
2.7. „Системата” е създадената и поддържана от „Национална лотария” ООД автоматизирана Централна компютърна система за регистрация, идентификация, участие, приемане на залози и изплащане на печалби във връзка с оnline ИГРИТЕ, досъп до която се осъществява лично от участника или от служител в платежна институция, оторизирана от Национална лотария.
 2.8. „Регистриран акаунт” или само „Акаунт” е създаденият от участника при регистрацията в сайта play.7777.bg /www.7777.bg потребителски профил, включващ персонален идентификатор (потребителско име), парола, онлайн сметка и права за достъп до участие в оnline ИГРИТЕ на НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ, в съответствие с настоящите Правила.
2.9. „Вход в регистриран акаунт” е осъществен успешен достъп до регистрирания акаунт на участника в уебсайта play.7777.bg /www.7777.bg, лично или с посредничеството на служител в платежна институция, оторизирана от Национална лотария, или лично осъществен успешен достъп до регистрирания акаунт на участника чрез CashTerminal, чрез въвеждане на съответните идентификационни данни от регистрацията.
2.10. „Сайтът” е уеб сайтът play.7777.bg /www.7777.bg, даващ възможност на участника и служителите в платежни институции да получават достъп до информация или да ползват услуги, в т.ч. да участват в оnline ИГРИТЕ, чрез хипервръзки към ресурси, инсталирани на сървъра, собственост на „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД.
2.11. „Сметката на участника в сайта” или „онлайн сметката на участника” е сметката, открита при регистрацията на участника по реда на настоящите Правила към неговия акаунт, достъп до която се осъществява чрез вход в сайта при условията на тези Правила и която сметка служи за депозиране и теглене на суми, предоставяне на залози и получаване на печалби във връзка с участнието в оnline ИГРИТЕ на НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ в съответствие с настоящите Правила и установените от Национална лотария  други изисквания.

II. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
3.1. Участник в оnline ИГРИТЕ на НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ може да бъде всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, което се е регистрирало за участие по някой от посочените в настоящия раздел начини.
3.2. При регистрацията за участие, всеки участник трябва да предостави валидни идентификационни данни (в зависимост от вида на регистрацията: ЕГН, или съответно email, мобилен телефонен номер, трите имена и други данни, посочени по-долу в различните регистрационни форми), като се съгласява същите да бъдат използвани от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД, както и от служителите на оторизираните от Национална лотария платежни институции, включително да бъдат предоставяни на Национална агенция за приходите и Държавната комисия по хазарта, чрез системата за обмен на информация, за целите на регистрацията и участието му, за верификация на новосъздадения или вече създаден от участника акаунт, както и за получаване на Уникален Идентификационен Номер от НАП, в съответствие с настоящите Правила. При предоставяне на своя email за целите на регистрацията, участникът се съгласява да бъде уведомяван от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД за всеки отделен случай, когато е нужно да бъде уведомен за промоция, бонус, оферта, печеливш залог, информационен бюлетин , автоматично уповестяване за определено действие и тн.  
3.3. С един и същи ЕГН, , номер на документ за самоличност или email-адрес,  може да се регистрира само един акаунт за участие в оnline ИГРИТЕ на НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ. Всеки участник може да регистрира само един акаунт за участие в оnline ИГРИТЕ на НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ, независимо кои от данните по предходното изречение е предоставил при регистрацията.
3.4. Независимо от формата на регистрация, всеки регистрирал се по реда на тези Правила участник за оnline ИГРИТЕ на НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ, може да осъществява достъп до своя акаунт, да прави залози и да участва в оnline ИГРИТЕ чрез личен достъп направо в уебсайта play.7777.bg. чрез въвеждане на съответните идентификационни данни. По същия начин, независимо от формата на регистрация, всеки участник може да осъществи достъп до своя акаунт, да прави залози и да участва в оnline ИГРИТЕ, със съдействието на служител в платежна институция по реда. Във всички случаи, достъпът до регистрирания акаунт се осъществява по реда на Правилата.
 3.5. Всеки участник, който с данните по т.3.2. вече е създал акаунт на сайта www.7777.bg за регистрация на лотарийни билети от моментна лотарийна игра, организирана от „Ню геймс” АД, може да ползва същия акаунт и за участие в оnline ИГРИТЕ на „Национална Лотария” ООД, чрез попълване на регистрационната форма по реда и при условията , установени в сайта.
Регистрация за участие в оnline ИГРИТЕ чрез уебсайта на НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ може да се извърши, само ако IP адресът, от който участникът се регистрира, е географски локализиран на територията на Република България.
4.2. При регистрация чрез уебсайта, участникът попълва регистрационната форма, поместена на сайта и предоставя като идентификационни данни своя валиден ЕГН.  Не се допуска регистрация за участие в оnline ИГРИТЕ на лица, които нямат ЕГН или които са попълнили регистрационната форма с несъществуващ ЕГН.
 4.3. След попълване на съответните данни в регистрационната форма и изпращането им чрез бутон „Регистрирай се”, системата изпраща автоматично линк за потвърждение на посочения от участника email с цел верификация на регистриралия се участник и осъществяване на достъп до създадения акаунт.
4.4. При успешна верификация на акаунта по реда на предходната точка 4.3., предоставените от участника при регистрацията му данни се изпращат от системата към сървър на НАП, откъдето участникът получава Уникален идентификационен номер.
4.5. При успешно завършване на регистрацията, системата съхранява данни за IP адресът, от който участникът се е регистрирал.
4.6. При наличие на вече създаден акаунт на сайта www.7777.bg за регистрация на лотарийни билети от моментната лотарийна игра, организирана от „Ню геймс” АД, същият се регистрира за участие и в оnline ИГРИТЕ по реда на следващите разпоредби.
5. При регистрация системата на Национална лотария използва идентификационните (в т.ч. и личните) данни, които участникът е предоставил на „Ню геймс” АД за целите на моментната лотарийна игра НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ, с възможност същите да бъдат променени и актуализирани от него чрез попълване на регистрационната форма по т.4 от Правилата, достъп до която участникът осъществява чрез вход във вече създадения от него акаунт в сайта www.7777.bg.
5.1. След успешен вход в съществуващия акаунт в сайта www.7777.bg, преди да се регистрира чрез същия акаунт и за участие в оnline ИГРИТЕ, участникът се запознава с настоящите Правила и ги приема, като предоставя съгласието си личните му данни да бъдат използвани и от „Национална лотария” ООД по смисъла на т.3.2 от настоящите Правила. Личните данни по смисъла на предходното изречение са всички данни, предоставени от участника на „Ню геймс” АД при първоначалната му регистрация в сайта www.7777.bg, които ще бъдат използвани и от  „Национална лотария” ООД за целите на участието на участника в оnline ИГРИТЕ по смисъла на т.3.2 от тези Правила, както и всички данни, които участникът ще предостави допълнително за актуализация на старите и при попълване на съответната регистрационна форма.
5.2. След осъществяване на достъп до съществуващия акаунт в сайта www.7777.bg и приемане на условията по предходната точка, участникът попълва стандартната регистрационна форма по т.4.2 от Правилата, като за успешното завършване на регистрацията, включително относно верификацията на акаунта, се прилагат изцяло т.4.4 и т.4.5. от Правилата.
6. Достъпът до интерфейс за оnline ИГРИТЕ на НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ се осъществява лично от участника или чрез служител в офис на платежна институция, оторизирана от Национална лотария, по няколко начина, чрез въвеждане на съответните идентификационни данни, в зависимост от избрания метод за първоначална регистрация,
7. Участникът носи отговорност за всяко негово действие, произтичащо от регистрацията.


III. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА
8.1.1. Независимо от начина, по който е извършена регистрацията, същата може да се прекрати по всяко време от участника, при спазване на условията по-долу.
8.1.2. Регистрацията може да бъде прекратена, само ако към момента на прекратяването са приключили всички тегления, в които участникът е заложил (включително при условията за допълнителни опции на залог) и предоставеният от него залог е с определен статус „печеливш” или „непечеливш”.
8.1.3. Прекратяването на регистрацията за участие в оnline ИГРИТЕ изисква осъществяването на личен достъп на участника до неговия акаунт и онлайн сметката, откъдето да чрез свързване с отдел клиенти изрично според процедурите на компанията изиска неограничено ограничаване на достъпа до сметката на играча.
8.1.4. След направения от участника избор за прекратяване на неговата регистрация, администраторите на Сайта прекратяват неговия достъп до Системата, от който момент участникът не може да осъществява достъп до системата чрез прекратения акаунт и не може да участва в оnline ИГРИТЕ.
8.2. В случай че към момента на прекратяване на регистрацията, участникът има неизползвани депозирани суми и/или неполучени печалби, същите стават автоматично „потвърдени за изплащане на каса в офис на платежна институция” и се получават от него съгласно установените от Национална лотария правила, но не по-късно от крайния срок за получаване на печелбите, установен в съответните задължителни игрални условия на съответната игра.
8.3.1. Всеки участник, прекратил своята регистрация, може да възстанови същата по всяко време, по следните начини:
•    лично информира служителите на „Национална лотария” ООД на посочен в сайта email адрес,  или
•    като се свърже с служителите на „Национална лотария” ООД, осъществяващи техническа поддръжка на сайта, на телефоните, посочени в сайта.

8.3.2. За възстановяване на прекратена регистрация, участникът е длъжен да предостави на изброените в т.8.3.1. лица всички данни, изискани от тези лица и необходими за неговата идентификация. След осъществяване на връзка с лицата по т.8.3.1. и предоставяне на необходимите идентификационни данни, участникът получава email на посочения от него електронен адрес, съдържащ информация и потвърждение за повторното активиране на сметката му. Регистирацията се счита за възстановена от момента на влизане на участника в Системата .

IV. ПРОМЯНА НА ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ
9.1. Промяната на идентификационните ( вкл. и личните) данни, предоставени от участника при регистрацията му, независимо от начина на регистрацията, може да се извършва от него чрез достъп до акаунта му в уебсайта play.7777.bg., или със съдействието на служител в платежна институция, оторизирана от Национална лотария. При промяната на личните данни по реда на настоящата т.9, се спазват всички условия, изисквани от Закона, задължителните игрални условия, настоящите правила и другите изисквания на Национална лотария.
9.2. Личните данни, предоставени от участника при регистрацията му, могат да бъдат променяни със съдействието на служител в платежни институция, оторизирани от Национална лотария, само при наличие на предвидените в т.9.5.2. условия и при стриктно спазване на процедурата.
9.3. Личните данни, предоставени от участника при регистрацията му, не могат да бъдат променяни лично от самия участник, ако достъпът на последния до уебсайта се осъществява чрез Cash Terminal или друго подобно устройство.
9.4. На промяна подлежат следните данни:
•    парола
•    повтори парола
•    мобилен телефонен номер     
•    адрес (когато е предоставен от участници с избран друг метод на верификация).
9.5.1.1. Задължително условие за промяна на идентификационни данни, е осъществен личен достъп на участника до регистрирания акаунт при предоставяне на новите актуални данни и удостоверяващите ги документи с цел неговата идентификация при долуописаните условията.
9.5.1.5. В случай на забравена парола за достъп до вече верифициран акаунт, участникът има право да получи нова парола на посочения при регистрацията му email.

V. ЛИЧНИ ДАННИ. ИЗПОЛЗВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ЗАЩИТА НА ДАННИ
10.1. С попълването на регистрационната форма за участие в онлайн ИГРИТЕ по реда на тези Правила, се счита, че участникът е изразил съгласие за обработка на всички предоставени от него лични данни, във връзка с регистрацията и участнието му в игри, организирани от Национална лотария ООД и Ню Геймс АД, в т.ч. да бъдат обработвани от служителите на „Национална Лотария” ООД, служителите в платежните институции, Държавната комисия по хазарта и Национална агенция за приходите, които са администратори на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. За гарантиране сигурността при изплащане на печалби и теглене на суми от участниците, по своя преценка, „Национална Лотария” ООД има право да изисква от участниците предоставяне на допълнителни идентификационни данни за  извършване на верификация.  
10.2. С попълването на регистрационната форма за участие в онлайн ИГРИТЕ, се счита, че участникът е изразил съгласие да получава електронни съобщения от „Национална Лотария” ООД, както и да бъде осъществена телефонна връзка с него.
11. Ползването на сайта и регистрацията в него са доброволни.
12.1. Участникът е длъжен да предостави добросъвестно валидни свои идентификационни данни, като при непредоставянето им, „Национална Лотария” ООД има право да откаже регистрация. „Национална Лотария” ООД има право да откаже на участника регистрация и в случай че друг вече регистриран участник е посочил идентични данни (изцяло или отчасти).
12.2.Недобросъвестно посочване на лични данни е налице и в следните случаи:
•    посочване на данни, които не отговарят на действителния статус, за който се отнасят;
•     посочване на лични данни на друго лице, в това число и представяне под чужда самоличност;
12.3. „Национална Лотария” ООД не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице, независимо дали е дало или не съгласие за това. „Национална Лотария” ООД не носи отговорност и в случай че участникът направи достояние на трети лица потребителското име и парола, или разкрие самоличността си или тази на трето лице.
12.4. Всеки участник има право на достъп и поправка на своите лични данни по начина, предвиден в настоящите Правила и съгласно Закона за защита на личните данни.
13.1. Всяко лице, което установи, че са използвани или могат да бъдат използвани негови лични данни от трето лице, с цел регистрация в сайта, може да уведоми „Национална Лотария” ООД за това.
13.2. Лицето, което предполага, че неговите лични данни могат да бъдат използвани без съгласието му от друго лице, може да поиска „Национална Лотария” ООД да забрани регистрация с тези данни.
13.3. В случаите на вече използвани лични данни от трето лице, лицето, чиито данни са използвани неправомерно, има право да поиска от „Национална Лотария” ООД да забрани ползването на регистрацията, като представи убедителни доказателства за противоречието на данните в регистрационната форма с действително положение, респективно използването на самоличността му от трето лице. В тези случаи „Национална Лотария” ООД има право самостоятелно да определя критериите за убедителност на доказателствата и тяхна относимост към конкретния случай.
13.5. Действията по предходните точки се извършват лично или от пълномощник с изрично пълномощно, с нотариална заверка на подписа, на адреса на управление на „Национална Лотария” ООД, посочен в Правилата.
13.6. „Национална Лотария” ООД извършва с дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
13.7. „Национална Лотария” ООД може да използва информацията за личните данни на участниците единствено и само за целите, предвидени в закона и в настоящите Правила.
13.8.  Предоставените лични данни се обработват и съхраняват на компютърен носител. Програмите и компютърните конфигурации, на които са инсталирани, са защитени със съответните за това методи и средства.
14. Представените лични данни могат да се обработват за/със следните цели:
•    участие в онлайн ИГРИТЕ на НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
•    приспособяване на предлаганите услуги с оглед интересите на участниците;
•     покана за участие на участниците в мероприятия, организирани от „Национална Лотария” ООД;
•     осъществяване на връзка с участниците по реда на Правилата;
•    оповестяване на печелившите участници;
•    изпращане на електронни и други съобщения от „Национална Лотария” ООД;
•    предоставянето им на Национална агенция за приходите и Държавна комисия по хазарта, в изпълнение на нормативно установени изисквания и задължения свързани с контрола върху провежданите хазартни игри.
15. В случай на несъгласие за използването на данните, участникът е длъжен да уведоми изрично и писмено „Национална Лотария” ООД.
16. „Национална Лотария” ООД се задължава да не променя или разкрива лични данни на участниците на сайта и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в следните случаи:
•    когато е налице изричното съгласие на участника;
•    информацията относно личните данни се предоставя на служители в горепосочените платежни институции или други служители или подизпълнители на „Национална Лотария” ООД за дейности по администриране на сайта и ползването на услугите;
•     информацията е изискана по предвидения от закона ред от оправомощени за това публични органи;
•    „Национална Лотария” ООД е задължено в предвидените от закона случаи да предостави личните данни.
17. Всички данни, свързани с организацията на хазартните услуги, предлагани от „Национална лотария” ООД , се съхраняват на контролен локален сървър, който е разположен на територията на Република България. Базата данни съхранява информация за:
•    всички регистрирани участници;
•    прекратени регистрации;
•    всички индивидуални сметки на участници;
•    всички финансови преводи;
•    извършени залози и изплатени печалби.
18. „Национална лотария” ООД организира съхранението на информацията в Централната компютърна система, която изпълнява и функциите на контролен локален сървър, чрез който осъществява връзка и с Национална агенция за приходите и Държавната комисия по хазарта, при изпълнение на особените законови изисквания.
19. Връзката с Национална агенция за приходите и Държавната комисия по хазарта се осъществява чрез периодично (на всеки 24 часа) подаване на информация за общата сума на приетите залози, печалбите и броя на участници. За всеки залог от регистриран участник се подават данни за IP адреса, от който е направена регистрацията, които данни се потвърждават от сървърите на ДКХ и НАП. Всяка коминикационна сесия се записва с дата и час на изпращане и получаване, както и със съответния статус. По този начин се осигурява възможност за справка на активните игри, включително неприключилите, по които статусът на залога е неопределен.
20. Личните данни, основанието за обработването, на които е отпаднало, както и при приключване на обработването им, се унищожават в тридневен срок, от възникване на обстоятелството, изискващо това, или в срока, указан от компетентния орган.

VI.  АВТОРСКИ ПРАВА
21.1. Всички части от съдържанието на Сайта, в това число, но не само дизайн, компютърни програми (софтуер), бази данни, текст, рисунки, графики, информация, интерфейс, както и правата върху тях, са изключително притежание на „Национална лотария” ООД и „Ню геймс” АД и представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са защитени от същия.
21.2. „Национална лотария” ООД и „Ню геймс” АД притежават правата и върху текстовете и останалата информация, публикувана в Сайта. Използването на тази информация от трети лица е допустимо само в рамките на закона и след предварително писмено съгласие на носителите на правата върху тях и след заплащане на поисканото обезщетение, освен в предвидените в настоящите Правила случаи.
21.3. Участникът се задължава да не използва (освен по предвидения в Правилата начин), възпроизвежда, променя или извършва други забранени от закона действия по отношение на всяка една част, или цялото съдържание на сайта.
21.4. Участниците могат да ползват ресурсите на сайта, само в рамките на закона и настоящите Правила.

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
22. Игрите се провеждат съобразно Закона за хазарта и одобрените от Държавната комсия по хазарта задължителни игрални условия. Национална лотария въз основа на своята свободна определя и променя всички допълнителни условия (нерегламенитрани в закона и одобрените от Държавната комсия по хазарта задължителни игрални условия), включително изисквания и правила за участие в коя да е от игрите,  или нейна разновидност, начините и условията за депозиране на суми за залози, осъществяване на залози, техният размер, тяхното анулиране, определяне на резултатите, определяне на печелившите залози, начина за разпределение и получаване на печалбите, условията и реда за изплащане/предаване на парични и предметни печалби, и всички други правила относно организацията и провеждане на ИГРИТЕ.asa
22.2. Национална лотария има право:
1.по всяко време да измени, допълни, прекрати ползването на услуги, елемент от тях, съдържанието на сайта в цялост или отделна негова част, участието в игри, въобще или спрямо определен участник или група участници. Това право може да упражни и без предупреждение;
2. дa ограничи или преустанови достъпа до съдържанието на сайта или до игри или услуги за всички участници или за някой от тях. Това право може да упражни и без предупреждение;
3. да прекрати или ограничи, или забрани по друг начин, временно или постоянно, достъпа до сайта, услуги или игри, или акаунт, съответно игрална (клиентска/потребителска) сметка, на участник който е нарушил или нарушава Общите условия, както и установените, за която и да е от игрите на сайта задължителни игрални условия и правила, както и останалите допълнителни и специфични условия и правила, публикувани на сайта

23. Всички съобщения на участниците до „Национална лотария” ООД следва да бъдат изпратени на следния адрес: гр. София 1000, район „Оборище”, бул. „Фритьоф Нансен” № 37, тел. за връзка + 359 2 9713809, е-mail: info@7777.bg.
24. Всички въпроси относно участието в онлайн ИГРИТЕ Национална лотария, както и правилата на играта, се уреждат съгласно Задължителни игрални условия, одобрени от Държавна комисия по хазарта /ДКХ/ с Решение № 000030-10086 от 20.10.2015 г и Решение номер: 000030-2644 от 16.04.2014 г.
25. Настоящите Правила могат да се изменят и допълват едностранно от „Национална лотария” ООД. Промените влизат в сила от момента на обявяването им на сайта www.7777.bg.
26. Правилата, както и измененията и допълненията им обвързват всеки потребител на сайта, както и всеки участник с отварянето на която и да е била страница или друг информационен ресурс от сайта play.7777.bg. Измененията и допълненията на правилата нямат действие спрямо участник ако последният уведоми писмено „Национална лотария” ООД, че отказва да ги приеме. Отказът следва да бъде съобщен на „Национална лотария” ООД в тридневен срок от обявяването на измененията и допълненията.
27. Настоящите Правила са приети от „Национална лотария” ООД на 09.02.2016. и влизат в сила от момента на обявяването им на сайта www.7777.bg., като обвързват участниците с приемането им по начините, посочени по-горе.